වාරික ශ්‍රේණි ඉහළ PFC + UL + FCC 90-305VAC

වාරික ශ්‍රේණි ඉහළ PFC + UL + FCC 90-305VAC